Viktigt med bra rutiner kring brandfarliga vätskor

Optimal brandsäkerhet är givetvis viktigt. Det är vanligt att man behöver signalera gentemot varning brandfarliga vätskor. Det är viktigt för att hanteringen av dessa ska bli 100% säker. Placering är givetvis av stor betydelse, då oaktsamhet kan få katastrofala effekter. Bra säkerhetsrutiner är därför viktigt i kemisalar på skolor eller andra platser där den här typen av vätskor förvaras.

En varningsskylt är därför på sin plats. Den här typen av skyltar brukar inte kosta speciellt mycket, strax under en hundring. Det är en bra investering i er säkerhet. Det är en detalj som man inte bör glömma av för att alla ska kunna känna sig säkra runt omkring.

Det är naturligt viktigt med andra åtgärder när det gäller brand. Bland annat behöver det finnas bra tillgång till nödutgångar och alla ska veta vart dessa är placerade. Man bör också utföra övningar för att dessa rutiner ska sitta på ett bra sätt. När väl olyckan är framme så är det svårt att tänka klart. Därför är det bra om alla redan vet vad som gäller på förhand.

Brandfarliga vätskor ska förvaras säkert

Det är bra att köra igenom ett fullt scenario några gånger för att alla så med regelbundenhet befinner sig i lokalerna ska veta hur rutinerna ser ut vid ett sådant tillfälle. Den här typen av olyckor inträffar som tur är sällan, men det är viktigt att veta hur man går tillväga om en sådan skulle ske. Just på grund av att det sker så sällan är det ännu viktigare med bra information så att alla inte står helt handfallna när denna för dem helt ovanliga situation uppstår.

Brandfarliga vätskor för hanteras med stor respekt och varsamhet, men man behöver inte överdriva sina rädslor. Det är viktigt med bra rutiner och en bra organisation kring säkerhet. Det löser de flesta problem.


Organisatorisk och social arbetsmiljö för bättre hälsa

Den 31 mars år 2016 publicerades Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Dessa föreskrifter syftar till att förklara arbetsgivarnas och arbetstagarnas roller inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. På så sätt kan riskerna för ohälsa i arbetet förebyggas. Psykisk ohälsa har blivit ett alltmer växande problem på många arbetsplatser i Sverige, men är samtidigt svårare att reglera och analysera än den fysiska ohälsan. Därför behövs det kontinuerligt nya riktlinjer när det gäller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Årets föreskrifter kompletterar tidigare års publikationer och inkluderar nyheter inom arbetsmiljö samt allmänna råd utifrån situationer som kan uppstå i det moderna arbetslivet. Det är viktigt att skilja på organisatorisk arbetsmiljö, som avser villkoren för bland annat ledning och styrning och social arbetsmiljö, som innefattar hur arbetsgivare och arbetstagare påverkas av sin omgivning på arbetsplatsen.

Enkla steg för den bästa arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö inkluderar krav på kunskap och mål beträffande ledning och styrning. Ett mål kan exempelvis vara att stärka samarbetet och öka kommunikationen mellan olika arbetsgrupper. Eftersom resultatet påverkar hela organisationen är det viktigt att såväl arbetsgivare som arbetstagare är delaktiga när dessa mål sätts upp. Vidare ställs det krav på att chefer och arbetsledare bör känna till vilka förebyggande åtgärder som behövs mot till exempel ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling. Även här är det viktigt att det förs en dialog mellan ledning och medarbetare, vilket helst förutsätter en personalgrupp.

I mångt och mycket hör en god organisation ihop med en god social arbetsmiljö. Om det finns ett tydligt ledarskap med markerade riktlinjer, skapas det även en trygghet i organisationen. Arbetstagarna blir samtidigt medvetna om sina arbetsuppgifter och kan därigenom enklare uppfylla verksamhetens mål. Att arbetstagarna även är medvetna om sina personliga mål är viktigt för att varje individ ska känna en meningsfullhet i sitt arbete, vilket dessutom är en förutsättning för en hälsosam arbetsmiljö.